top of page

Rettsaker og fiskerettighetsvister

På østsiden av Drammenselven (Storelven) nedenfor Hellefoss ligger gårdene Ullern, Kruke, Nordre Hobbelstad og Søndre Hobbelstad i denne rekkefølge. En lang rekke rettsaker tok sin begynnelse her tidlig på 1600-tallet og fortsatt gjennom 1700- og 1800-tallet, og en kan gå ut i fra at det omkring slik rettsaker har forekommet tilpsissede situasjoner og episoder.

Skrevet av Nils Petter Hobbelstad

Dom 1726 side 3.jpg

Fiskerettighetsvister

I tingboka for Eiker kan vi fra 8. juli 1650 lese «Amund Wlderen haffte veed hjemmestefn citeret Arne Haabelstad for slagsmaall og for hand vilde brende hans Laxehus».

 

I 1658 går det også temmelig voldsomt for seg. I en etterfølgende rettsakforteller vitnet Anders Schott at Arne Paulsen Hobbelstad og Niels Ulderen hadde atskillige ord sammen om «Sætt-fiskegarn og Liusterfiskende» hvoretter Arne sa: «Hvad sagde du? Svarede Niels: -Du løgst! Dermed haffte Arne en dragndi Kniff i handen och med skaftetslog hannem udi ansiktet nogle mange Slag. Dermed fik Anders Schott hannem fat om som han var dør. Anders bad Arne ham at slippe Kniffen, svarende Arne: «-Nei, ingenlunde, men slip ellers schirer iey eder-.

Anders slap Arne och udløb til hans grande Povell Amundsen.

 

Vitnet Povell Amundsen forteller at da han kom tilstede «-haffte Arne fat paa Niels Vlderens Tømmerlenche och slog Niels Vlderen nogle Slag med den, saasom 2 det han saa, men hvor mange han slog før han indkom, vidste han ikke, saa blodet af Niels mætigen etterfulgte baade af ansiktet og hodet». Som ikke dette var nok, rakk Arne å sparke Niels Ulderen i ansiktet og på kroppen og i tillegg slå ham i hodet med en lysestake før de andre fikk roet ham».

 

Arne Paulsen Hobbelstads hyppige opptreden i tingbøkene tydet på at han var voldsommere enn de fleste, og disse hendelsene er nok ikke typiske for forholdene rundt laksefisket.

 

Men også i 1725 er det bråk. Vitnet Kristen Olsen kunne fortelle at han spurte Henning Fisker «-Hva leven der var paa Elven, svarede Henning at Erik Ulleren tog Nils Hobbelstad og kastede han i elve, fordi han fisket i Jubet»

Dom 1726 side 3.jpg

Dom 1726 

bottom of page